Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden / Salgs- og leveringsvilkår

ELTEL NETWORKS A/S ALMINDELIGE BETINGELSER

Juli 2013

1. GENERELT

1.1 Nærværende almindelige betingelser er gældende for alle aftaler mellem Eltel Networks A/S (”Eltel Networks”) og Eltel Networks’ kunder, herunder aftaler vedrørende systemanskaffelser, netværksløsninger, udstyr, service og vedligeholdelse, drift og licenser.

1.2 Med mindre andet er aftalt med Eltel Networks er tilbud fra Eltel Networks gyldige i 30 dage fra fremkomst.

1.3 Såfremt der indgår entrepriser i aftalen gælder Eltel Networks almindelige betingelser for entrepriser på denne del af aftalen.

1.4 De almindelige betingelser udgør sammen med de øvrige aftaler mellem kunden og Eltel Networks det samlede aftalemæssige grundlag mellem kunden og Eltel Networks.

1.5 De almindelige betingelser gælder forud for andre aftaler mellem kunden og Eltel Networks. De almindelige betingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem kunden og Eltel Networks, der specifikt beskriver hvilke dele af de almindelige betingelser, der fraviges.

1.6 Såfremt der i de øvrige aftaler er henvisninger til standardbetingelser og/eller standardkontrakter, skal nærværende almindelige betingelser have forrang.

1.7 De almindelige betingelser er delt op i tre dele, som alle gælder for aftalen mellem kunden og Eltel Networks:

·         Nærværende Generelle Vilkår: De overordnede vilkår, der gælder for alle aftaler.

·         Tillægsvilkår: De supplerende vilkår som gælder for de typer af ydelser og produkter, som leveres under aftalen. Tillægsvilkår kan herudover indeholde licensbetingelser, vilkår for tillægsydelser, listepriser og rabataftaler.

2. ELTEL NETWORKS’ YDELSER

2.1 Eltel Networks forpligtelser under det samlede aftaleforhold skal være begrænset til de ydelser, der specifikt er beskrevet i de enkelte aftaler. Eltel Networks skal ikke være forpligtet til at levere integrerende ydelser, herunder projektledelse, installation, etablering af kompatibilitet eller etablering af tværgående funktioner, med mindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalen.

2.2 Såfremt kunden kræver eller bestiller ydelser, der ligger ud over, hvad der er aftalt, er Eltel Networks berettiget til efterfølgende at fakturere kunden for sådant arbejde.

2.3 Kunden har ansvaret for udvælgelsen og sammensætningen af ydelsen, herunder brugen og resultaterne af ydelsen. Herudover har kunden ansvaret for, at ydelsen fungerer i og passer til kundens forretning og i samspillet med kundens øvrige leverandører.

2.4 Hardware og software, for hvilke Eltel Networks og kunden ikke har aftalt service og vedligeholdelse, leveres i den stand de er, uden serviceforpligtelser for Eltel Networks.

2.5 Eltel Networks indestår ikke for, at hardware og software vil fungere fejlfrit og uden driftsstop, eller at alle programfejl, herunder i embedded software, vil blive rettet.

2.6 Eltel Networks vil søge at overholde alle aftalte tidsfr ister. Såfremt der er forhold, der gør, at det ikke er muligt, vil Eltel Networks hurtigst muligt informere kunden herom.

2.7 Arbejdet vil efter Eltel Networks’ valg blive udført hos kunden, hos underleverandører og/eller hos Eltel Networks.

2.8 Eltel Networks kan afkræve kunden betaling efter Eltel Networks’ standardtakster som følge af forsinkelser eller forøgelse af arbejdets omfang, herunder som følge af forhold, som parterne ikke har været opmærksomme på. Eksempler herpå er kabelføring/fremføringsveje og indretning af lokaler.

3. KUNDENS MEDVIRKEN

3.1 Kunden skal loyalt medvirke til aftalens opfyldelse, herunder skal kunden overholde alle forpligtelser under den samlede aftale, efterkomme Eltel Networks’ forespørgsler, opfylde Eltel Networks’ rimelige og/eller udtrykkelige forudsætninger, samt muliggøre Eltel Networks’ ydelser.

3.2 Kundens medvirken skal ske uden omkostninger for Eltel Networks og omfatte al aftalt og rimelig medvirken, herunder:

·         at Eltel Networks’ personale får rimelige arbejdsforhold, hvis ydelserne udføres på en af kundens eller tredjemands lokaliteter,

·         at indhente alle nødvendige tilladelser og godkendelser,

·         at de nødvendige ressourcer, herunder IT-ressourcer, stilles til rådighed for Eltel Networks,

·         at sikre modtagelse og godkendelse af ydelserne,

·         at udskrivning af dokumentation udføres,

·         at den nødvendige tid afsættes hos kundens personale, og

·         at stille nødvendige øvrige ressourcer til rådighed, samt forsyne Eltel Networks med de oplysninger, som er nødvendige for leverancens udførelse.

3.3 Kunden sørger for, at lokalet eller miljøet, hvori leverancen skal installeres, er indrettet i overensstemmelse med Eltel Networks´ eller fabrikantens forskrifter. Udstyr og software skal som udgangspunkt installeres af kunden. Såfremt Eltel Networks skal forestå installation er kunden ansvarlig for at give Eltel Networks adgang til at installere, enten remote eller on-site, således at aflevering kan nås inden for den aftalte termin. Kunden sørger for udpakning og placering på det ønskede sted. Emballagen tilhører kunden.

3.4 Såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser under den samlede aftale, frigøres Eltel Networks for enhver forpligtelse i forhold til de ydelser, som er berørt af kundens manglende opfyldelse, herunder bod og tidsfr ister. Herudover skal Eltel Networks være berettiget til erstatning for sit tab i form af positiv opfyldelsesinteresse, fakturering for merforbrug af timer efter Eltel Networks’ til enhver tid gældende takster, samt erstatning for eventuelt yderligere tab.

4. FORHOLDET TIL TREDJEMANDS YDELSER

4.1 Såfremt Eltel Networks benytter tredjemands underleverancer, services, produkter, software eller lignende i forbindelse med ydelserne, medfører ændringer af denne tredjemands priser, vilkår og leveringstider over for Eltel Networks, at Eltel Networks kan vælge at indføre tilsvarende ændringer i forholdet mellem Eltel Networks og kunden. Eltel Networks kan herudover altid kræve aftalen ændret, så kunden aldrig erhverver bedre ret over for Eltel Networks, end Eltel Networks har i forholdet til tredjemanden.

5. OVERGANG AF RISIKO OG EJENDOMSRET

5.1 Eltel Networks har ejendomsforbehold til en leverance, indtil hele betalingen er erlagt, hvorefter ejendomsretten overgår til kunden. Risikoen for en leverance overgår til kunden ved Leveringen. Det er kundens ansvar at kontrollere, at Leverancens bestanddele svarer til Aftalen. I modsat fald skal dette påtales ved kundens kvittering for modtagelsen.

5.2 For leverancer eller dele heraf, som fysisk leveres til kunden forud for en eventuel afleveringsprøve overgår risikoen for leverancen til kunden, så snart denne har modtaget leverancen. Dette uafhængigt af om afleveringsprøve gennemføres eller ej.

6. MISLIGHOLDELSE OG ANSVAR

6.1 Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler ved en ydelse, skal Kunden uden ugrundet ophold give Eltel Networks meddelelse, hvori kunden skriftligt dokumenterer eventuelle mangler.

6.2 Eltel Networks skal ikke være ansvarlig over for kunden i forhold til forsinkelse, fejl, mangler og/eller tab, så- fremt disse helt eller delvist kan henføres til tredjemands forhold, herunder tredjemands underleverancer, services, produkter, software eller lignende, der anvendes i forbindelse med eller indgår i ydelserne. Såfremt tredjemand overfor Eltel Networks har påtaget sig et ansvar eller afgivet garantier, skal Eltel Networks i muligt omfang give kunden mulighed for at rette et krav direkte mod tredjemand. Såfremt kunden måtte ønske det, kan underleverandørers betingelser rekvireres gennem Eltel Networks.

6.3 Såfremt der herudover konstateres mangler ved ydelserne, har Eltel Networks ret til at forsøge at afhjælpe disse. Hvis Eltel Networks efter gentagne forsøg ikke kan afhjælpe de konstaterede mangler, og kunden derved har lidt et tab, kan Eltel Networks ifalde et ansvar overfor kunden.

6.4 Eltel Networks fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af goodwill og tab af data. Eltel Networks’ totale erstatningsansvar under det samlede aftaleforhold er – uanset ansvarsgrundlag - begrænset til følgende beløb:

·         For aftale om leverance af et system, et resultat eller et produkt: Den fakturerede købspris for den leverance, der forårsagede tabet, dog max. kr. 200.000.

·         For aftale om licens på software: Engangsbetaling eller 12 måneders licensafgift for det individuelle software, der forårsagede tabet, dog max. kr. 200.000.

·         For aftale om drift og andre løbende ydelser: 12 måneders betaling for den specifikke ydelse, der forårsagede tabet, dog max. kr. 100.000.

Hvis en aftale omfatter flere af de ovenfor nævnte ydelser, er det samlede ansvar begrænset til kr. 400.000.

6.5 Eltel Networks fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab og krav, der rejses af tredjemand mod kunden, uanset om kravet har relation til ydelserne.

6.6 Kunden accepterer at skadesløsholde Eltel Networks for ethvert krav fra tredjemand mod Eltel Networks, der relaterer sig til kundens anvendelse af ydelserne.

6.7 Eltel Networks påtager sig intet direkte eller indirekte ansvar for fejl eller mangler, som helt eller delvist kan henføres til forhold ved offentlige eller tredjemands ITeller telenet, uanset om disse forhold kan betegnes som fejl eller mangler ved det offentlige eller tredjemands IT- eller telenet.

6.8 Eltel Networks påtager sig endvidere intet direkte eller indirekte ansvar for fejl og mangler, der skyldes kundens eller tredjemands ændringer, herunder udbygninger, af ydelserne.

6.9 Et krav, der ikke er rejst senest 3 måneder efter, at kravet kom eller burde være kommet til kundens kendskab, skal anses for forældet. Et krav skal under alle omstændigheder anses for forældet, såfremt det ikke er rejst senest 12 måneder efter, Eltel Networks har foretaget levering.

7. FORCE MAJEURE

7.1 Ingen af parterne skal være erstatningsansvarlige over for den anden part for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, som reelt hindrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for parternes kontrol, herunder: ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, arbejdskonflikter (strejker og lockouts), import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, samt indtrædelse af sådan force majeure hos relevante underleverandører.

8. BETALINGSBETINGELSER

8.1 Hvis det af aftalen fremgår, at ydelserne eller dele heraf skal betales løbende, vil Eltel Networks, for de dele af ydelserne, der skal betales løbende, fakturere én gang månedligt for udført arbejde, materialer, transport, eventuelle nødvendige ophold og øvrige omkostninger.

8.2 Hvis det af Aftalen fremgår, at Leverancen gennemføres til fast pris, gælder følgende betalingsbetingelser:

·         30% af den faste pris faktureres kunden ved aftaleindgåelse.

·         40% ved projektstart

·         20% ved idriftsættelse

·         10% ved afleveringsforretning

8.3 Ved større indkøb af materialer, hardware, software, andre produkter eller ydelser forbeholder Eltel Networks sig ret til at fakturere disse indkøb særskilt.

8.4 Eltel Networks tager forbehold for prisændringer, der skyldes ændrede priser hos leverandører eller upåregnelige merarbejder. De angivne priser er Eltel Networks’ salgspriser baseret på den aktuelle valutakurs på ordretidspunktet, med mindre andet er aftalt. Eltel Networls tager forbehold for kursudsving på vareleverancer indkøbt i fremmed valuta.

8.5 Eltel Networks’ fakturaer skal betales inden 21 dage fra fakturadato.

8.6 Ved forsinket betaling har Eltel Networks krav på forrentning af det skyldige beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned, ligesom Eltel Networks kan beregne sig gebyr for betalingspåkrav og betalingspåmindelser.

9. UNDERLEVERANDØRER

9.1 Eltel Networks har ret til at lade dele af sine forpligtelser udføre ved underleverancer fra tredjemand.

10. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

10.1 Eltel Networks har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til en aftale helt eller delvist til tredjemand.

10.2 Kunden kan ikke uden Eltel Networks' samtykke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til en aftale. Eltel Networks kan ikke tilbageholde dette samtykke uden rimelig årsag hertil.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1 Disse almindelige betingelser og aftalen, som de knytter sig til, er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. I tilfælde af uoverensstemmelse i fortolkning af nærværende almindelige betingelser og den tilknyttede Aftale eller uoverensstemmelser i forbindelse med forhold, der udspringer af Aftalen, skal uoverensstemmelsen forsøges bilagt ved et evalueringsmøde.

11.2 Uoverensstemmelser, der ikke bilægges ved et evalueringsmøde, skal forsøges bilagt ved mediation, Parterne skal være enige om mediation. Såfremt parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver af parterne anmode Danske Mediatoradvokater, H. C. Andersens Boulevard 45, 1553 København V om at bringe en mediator i forslag, eventuelt via henvisning til Mediationsinstituttet. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de etiske regler for Danske Mediatoradvokater.

11.3 Hvis anden aftale ikke indgås i forbindelse med mediation, deles omkostningerne til mediator ligeligt mellem parterne. En aftale om mediation er ikke til hindring for indgivelse af stævning sideløbende med mediation. En aftale om mediation indebærer ikke afkald på at bruge foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud. Alle drøftelser i tilknytning til en mediation er fortrolige for alle medvirkende.

11.4 Såfremt tvisten ikke afsluttes ved mediation, kan sagen indbringes for retten i Glostrup. En part, som vil gøre et krav gældende over for den anden part, skal gøre dette skriftligt uden ugrundet ophold og senest tre måneder efter, at den pågældende part har eller burde have konstateret det forhold, som kravet vedrører. Såfremt den pågældende part vil indlede retsforfølgning af sit krav, skal dette ske senest tolv måneder efter, at kravet er gjort gældende over for den anden part.

 

SYSTEMANSKAFFELSER, HARDWARE OG LICENS – TILLÆGSVILKÅR

1. GENERELT

1.1 Disse tillægsvilkår for systemanskaffelser og licens gælder for samlede anskaffelser af et system, hvor Eltel Networks leverer udstyr og/eller software samt systemudvikling og/eller systemintegration, og hvor der alene leveres software og hardware alene.

1.2 Punkt 6-10 gælder i øvrigt analogt for andre typer af immaterielle rettigheder, der måtte indgå i det leverede.

1.3 Kunden er ansvarlig for udvælgelse, installation, brug og resultaterne af brug og kombinationen mellem software, hardware, forretningsprocesser og andet.

2. LØSNING

2.1 Kunden skal aktivt forholde sig til den løsning, som Eltel Networks foreslår, og kunden skal forud for sin underskrift af aftalen godkende Eltel Networks forslag til løsning. Når aftalen er underskrevet har kunden på- taget sig det fulde ansvar for, at den foreslåede løsning opfylder kundens behov.

3. INSTALLATION

3.1 Kunden sørger for, at lokalet, hvori leverancen skal installeres, er indrettet i overensstemmelse med Eltel Networks´ eller fabrikantens forskrifter. Udstyr installeres af kunden – eller af Eltel Networks, når dette er anført i aftalen. Kunden sørger for udpakning og placering på det ønskede sted. Emballagen tilhører kunden.

3.2 Kunden er ansvarlig for at give Eltel Networks adgang til at installere, således at aflevering kan nås inden for den aftalte termin.

3.3 Påbygning af anordninger, modelændringer eller tekniske ændringer kan medføre, at der afmonteres dele, som bliver Eltel Networks' ejendom.

4. AFLEVERING

4.1 Hvis der ikke er aftalt afleveringskriterier, vil Eltel Networks meddele kunden, når leverancen er afleveret. Såfremt kunden vil påberåbe sig mangler ved en leverance, skal Kunden inden 14 dage fra modtagelse af meddelelse om aflevering skriftligt dokumentere eventuelle mangler. Senest 14 dage efter modtagelse af kundens dokumentation udarbejder Eltel Networks en plan for rettelse samt forslag til omgåelse af ikke-væsentlige mangler. Eltel Networks har derefter en afhjælpningsperiode på 40 arbejdsdage til at udføre rettelser iht. den udarbejdede plan.

4.2 Såfremt kunden tager leverancen i anvendelse, er Eltel Networks berettiget til at betragte afleveringen som accepteret og gennemført.

4.3 Hvis en aflevering ikke gennemføres rettidigt, har Eltel Networks en afhjælpningsperiode på 40 arbejdsdage. Afhjælpningsperioden regnes fra den aftalte afleveringsdag. Hvis aflevering ikke kan gennemføres inden afhjælpningsperiodens udløb, er kunden berettiget til at hæve aftalen, hvorefter kunden returnerer alt, der er modtaget under aftalen, og Eltel Networks refunderer alle beløb, som kunden har betalt under aftalen. Så- fremt Eltel Networks i forbindelse med leveringen har foretaget indgreb i eksisterende systemer, anlæg, bygninger eller andet, har kunden ikke ret til at kræve reetablering. Hvis kunden vælger ikke at hæve aftalen trods manglende aflevering, har Eltel Networks ret til at betragte afleveringen som gennemført mod at give kunden et forholdsmæssigt afslag i aftalesummen.

5. TREDJEPARTSKRÆNKELSER

5.1 Hvis hardware, software, herunder embedded software, eller materialer leveret under aftalen omfattes af på- stand om krænkelse, eller hvis det efter Eltel Networks' mening er sandsynligt, at en sådan vil blive fremsat, accepterer kunden, at Eltel Networks efter eget valg og på egen bekostning enten overtager sagen fra kunden, opnår ret til fortsat brug eller forandrer eller udskifter samme, således at de ikke længere medfører en krænkelse. Hvis ingen af disse muligheder er til stede på vilkår, som efter Eltel Networks’ mening er rimelige, indgår kunden på at ophøre med at anvende og returnere den pågældende hardware, software og/eller materialer efter skriftlig anmodning fra Eltel Networks.

5.2 Eltel Networks yder kunden en godtgørelse for softwaren, svarende til den pris, som kunden har betalt for det pågældende software. Hvis softwaren leveres som en løbende ydelse skal godtgørelsen svare til 12 måneders betaling for softwaren.

5.3 Eltel Networks er ikke ansvarlig, hvis en påstand om krænkelse kan tilskrives kundens forhold, herunder kundens ændringer eller brug. Eltel Networks er heller ikke ansvarlig for brug af Programmer uden for det specificerede driftsmiljø.

5.4 Det i dette afsnit anførte angiver Eltel Networks' maksimale ansvar med hensyn til krænkelser af ophavsret, patenter og andre immaterielle rettigheder.

6. LICENS

6.1 Softwaren indeholder materiale, hvortil Eltel Networks og/eller Eltel Networks' leverandører har ophavsret eller andre immaterielle rettigheder.

6.2 Med baggrund i disse immaterielle rettigheder tildeles kunden en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren som anført i aftalen. Udover brugsretten sker der ingen overdragelse af rettigheder til softwaren.

6.3 Kundens brug af softwaren må aldrig overstige de restriktioner, der er fastsat i forhold til antal installationer, antal brugere, antal processorer eller andre begrænsninger.

6.4 Kunden må ikke overdrage softwaren eller give underlicenser.

6.5 Licensen giver ikke ret til på anden måde end ved den i aftalen beskrevne brug at reproducere eller oversætte Programmet, herunder tilbageoversætte (reverse assemble/ reverse compile).

7. SPECIALUDVIKLET SOFTWARE

7.1 Kunden opnår en brugsret til software, der udvikles under aftalen. Eltel Networks og/eller tredjepart har og bevarer ejendomsret og ophavsret til software og materialer, herunder adgang til at foretage kommerciel udnyttelse af rettighederne. Tilpasninger eller parametr isering af eksisterende software anses ikke for specialudviklet.

7.2 Hvis udvikling eller bearbejdelse af software er baseret på eller afledt af software, som kunden tilvejebringer, er det kundens forpligtelse at sikre, at udvikling eller bearbejdelse ikke krænker tredjemands rettigheder.

8. STANDARDSOFTWARE

8.1 For så vidt angår standardsoftware, herunder open source, påtager Eltel Networks sig ingen forpligtelser til at foretage selvstændig rettelse af fejl eller mangler.

9. OPEN SOURCE

9.1 Såfremt ydelserne indeholder kode, der er undergivet en open source licens eller en anden licens, der giver kunden mere vidtgående rettigheder og/eller forpligtelser end, hvad der følger af disse almindelige betingelser, skal kunden i forhold til den specifikke del af ydelserne have de rettigheder og forpligtelser, der følger af sådan licens.

10. ØVRIGE BESTEMMELSER

10.1 Eltel Networks kan ændre vilkårene med 3 måneders skriftligt varsel, såfremt der ikke er aftalt et kortere varsel med licensgiveren. I så fald finder dette kortere varsel anvendelse. Eltel Networks kan generelt ændre vilkår og afgifter i denne aftale i takt med, at der sker ændringer af Eltel Networks' aftale med licensgiveren.

DRIFT – TILLÆGSVILKÅR

1. GENERELT

1.1 Disse tillægsvilkår for drift gælder for ydelser, der indeholder løbende driftsydelser eller lignende ydelser, hvor Eltel Networks har ansvaret for at drive eller opretholde et system, herunder et netværk eller en tjeneste.

1.2 Driftsydelserne forudsætter som udgangspunkt, at kunden også har tegnet aftale om service og vedligeholdelse for de enkelte dele i systemet, der skal omfattes af aftalen om drift.

2. OMFANG

2.1 Eltel Networks leverer udelukkende driftsydelser, hvis det fremgår af aftalen mellem kunden og Eltel Networks, og da kun for de dele af en systemet, hvor det er eksplicit fremhævet.

2.2 Driftsydelserne, herunder overvågning og afhjælpning ydes inden for det aftalte driftstidsrum. Hvis intet tidsrum er aftalt ydes service og vedligeholdelse indenfor normal arbejdstid hos Eltel Networks.

3. DRIFTSYDELSER

3.1 Eltel Networks skal som en del af driftsydelsen sikre, at systemet er i god driftsmæssig stand ved at foretage løbende vedligeholdelse, overvågning, fejlhåndtering og facilitere fejlrettelse.

3.2 Driftsydelserne, herunder fejlrettelse, kan foretages remote eller onsite efter Eltel Networks’ valg.

3.3 Med mindre andet er eksplicit aftalt omfatter driftsaftalen udelukkende afhjælpning af kritiske fejl ved systemet. Med kritiske fejl menes fejl, der væsentligt påvirker systemets ydelse i forhold til det specificerede.

3.4 Fejl ved systemet afhjælpes af Eltel Networks eller anden af Eltel Networks udpeget tekniker.

3.5 Afhjælpningen gennemføres på en sådan måde, at systemet igen bringes i en tilfredsstillende driftsmæssig stand. Dette kan ske gennem fejlrettelse, reparation eller udskiftning af udstyr. Herudover kan afhjælpningen gennemføres ved at anvise en work-around, såfremt denne ikke medfører væsentlig ulempe for kunden.

4. FEJLHÅNDTERING

4.1 Kunden skal rapportere fejl i systemet til Eltel Networks. Eltel Networks specificerer overfor kunden, hvordan fejl skal rapporteres, herunder format og modtager.

4.2 Eltel Networks håndterer indberettede fejl fra kunden og fejl fundet ved Eltel Networks’ overvågning og opfører disse på en samlet fejlliste.

4.3 Eltel Networks foretager en klassificering og prioritering af fejllisten, der skal sikre, at de mest presserende fejl får højeste prioritet i forhold til de fejlretningsressourcer der er aftalt mellem parterne

4.4 Ved afhjælpning af fejl skal kunden i fornødent omfang stille personale til rådighed med sagkundskab vedrørende alle enheder, der måtte være tilsluttet det leverede. Såfremt Eltel Networks anmoder derom, skal kunden stille hensigtsmæssig opbevaringsplads til rådighed for sådanne reservedele/vedligeholdelsesudstyr, som Eltel Networks benytter ved udførelse af service og vedligeholdelse.

5. KUNDENS ÆNDRINGER

5.1 Såfremt driftsforstyrrelser helt eller delvist skyldes kundens forhold eller ændringer foretaget af kunden eller en tredjemand kunden har entreret med, herunder fejl i de af kunden foretagne tilpasninger til systemet eller software, kan Eltel Networks kræve betaling i henhold til Eltel Networks’ til enhver tid gældende priser.

6. KVALITETSKRAV

6.1 Eltel Networks skal påbegynde fejlretning indenfor r imelig tid, og indsatsen skal prioriteres, således at fejlretning af kritiske fejl påbegyndes først.

6.2 Eltel Networks forpligter sig ikke til at have gennemført fejlrettelse og/eller retableret normal drift indenfor en bestemt tid.

7. GENERELT

7.1 Det skal aftales eksplicit og skriftligt mellem parterne, såfremt en aftale om drift skal omfatte følgende:

·         fejl forårsaget af forkert brug eller uegnet installationsmiljø,

·         fejlretning umuliggjort eller besværliggjort af ydre omstændigheder, herunder hvor reservedele eller tekniske informationer ikke kan tilvejebringes fra producenten,

·         tilbehør og tilslutningsudstyr,

·         fejlretning på udstyr: pc’er, netværksudstyr, kabler og andet,

·         fejlretning på programmer: operativsystemer, databaser og andet

·         forstyrrelser, der skyldes, at systemet er fejldimensioneret, fejlprogrammeret el. lign., samt forstyrrelser, som er rent midlertidige (f.eks. kapacitetsbrist i systemet) eller som kan henføres til forhold udenfor systemet (herunder f.eks. strømsvigt, nedbrud/forstyrrelser af transmissionsveje eller kredsløb),

·         og fejlretning foranlediget af samvirke med øvrigt udstyr, materialer, programmer og systemer, der ikke er godkendt af Eltel Networks.

7.2 Såfremt en driftsforstyrrelse skyldes transmissionsforbindelser eller udstyr, som ikke er omfattet af aftalen om drift, herunder forstyrrelser i eller hidrørende fra de offentlige telenet, er kunden forpligtet til at betale vederlag til Eltel Networks.

7.3 Hvis driftsforstyrrelser eller Eltel Networks’ ydelser skyldes eller i øvrigt vanskeliggøres af:

·         tyveri, hærværk, lynnedslag, overspænding, brand, vandskade eller andre uheld eller ulykker,

·         indgreb i systemet foretaget af andre end Eltel Networks eller en af Eltel Networks udpeget reparatør, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlagtig anvendelse af systemet ,

·         manglende iagttagelse af miljøkrav eller andre relevante forskrifter, og

·         øvrige forhold hos kunden, f.eks. manglende overholdelse af kundens forpligtelser,

har Eltel Networks ret til at fakturere kunden for arbejde, materialer, kørselsudgifter og lignende omkostninger i henhold til Eltel Networks’ til enhver tid gældende priser. Hvis Eltel Networks mener, at årsagen til fejl skal søges i ovennævnte forhold eller at fejlafhjælpningen vanskeliggøres heraf, skal Eltel Networks tilstræbe at gøre kunden opmærksom herpå, inden fejlafhjælpning udføres.

7.4 Eltel Networks indestår ikke for, at Eltel Networks kan foretage afhjælpning af fejl, der er baseret på leverancer fra tredjepartsleverandører, eller for, at alle programfejl kan rettes.

8. VARIGHED

8.1 Hvis andet ikke er aftalt, er aftalen om drift er gældende indtil den skriftligt opsiges af en af parterne med et varsel på 3 måneder til udgangen af et kvartal. Opsigelse kan dog tidligst ske efter 4 løbende kvartaler.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE – TILLÆGSVILKÅR

1. GENERELT

1.1 Disse tillægsvilkår for service og vedligeholdelse gælder for ydelser, der indeholder service og vedligeholdelse. De vilkår, der følger nedenfor, gælder for service og vedligeholdelse både for hardware og software.

2. OMFANG

2.1 Eltel Networks leverer udelukkende service og vedligeholdelse, hvis det fremgår af aftalen mellem kunden og Eltel Networks, og da kun for de dele af en leverance, hvor det er eksplicit fremhævet.

2.2 Service og vedligeholdelse ydes inden for det aftalte servicetidsrum. Hvis intet tidsrum er aftalt ydes service og vedligeholdelse indenfor normal arbejdstid hos Eltel Networks.

2.3 Service og vedligeholdelse udføres som remote ydelser, hvor Eltel Networks tilgår kundens systemer via en adgang, som kunden stiller til rådighed. For at få udført reparation eller ombytning skal kunden for egen regning og risiko sende det defekte udstyr til Eltel Networks, hvorefter Eltel Networks sender det reparerede/ombyttede udstyr tilbage, og kunden foretager reimplementering i kundens miljø.

2.4 Onsite service og vedligeholdelse, reimplementering af repareret/ombyttet udstyr og implementering af softwareopdateringer ydes kun af Eltel i det omfang, det udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

2.5 Eltel Networks vurderer efter eget skøn om service og vedligeholdelse skal udføres hos kunden eller hos Eltel Networks.

3. FORUDSÆTNINGER OG FORBEHOLD

3.1 Kunden skal sikre Eltel Networks remote adgang til udstyr omfattet af service og vedligeholdelse. Remote adgang kan ske via modem og/eller VPN. Kunden er ansvarlig for brugeroprettelser i kundens systemer samt udlevering af nødvendige adgangskoder, tokens og lignende til Eltel Networks’ teknikere.

3.2 Fejlafhjælpning på hardware og software, som ikke er supporteret af producenten (for eksempel EoL eller EoS), afregnes efter medgået tid og materialer i henhold til Eltel Networks til enhver tid gældende priser.

3.3 Ved overtagelse af service og vedligeholdelse på hardware og software, som Eltel Networks ikke har installeret og leveret, er Eltel Networks’ service og vedligeholdelse er betinget af, at kunden udleverer relevant dokumentation for det pågældende hardware og software, herunder dokumentation for kundetilpasninger. Herudover er det en betingelse, at der kan gennemføres en inspektion, såfremt Eltel Networks finder det nødvendigt. Eventuelt arbejde med at bringe hardware eller software i overensstemmelse med aftalte specifikationer afregnes i henhold til Eltel Networks’ til enhver tid gældende priser.

3.4 Kunden indestår ved indgåelse af aftalen for, at eksisterende hardware og software, der er omfattet af service og vedligeholdelse ikke har fejlfunktioner, mangler eller på anden måde uafsluttede fejlforhold.

3.5 Inden aftalen om service og vedligeholdelse træder i kraft skal Eltel Networks sammen med kunden gennemgå og eventuelt teste det hardware og software, der er omfattet af aftalen om service og vedligeholdelse.

3.6 Ved tilkøb af ny hardware eller software forbeholder Eltel Networks sig ret til at foretage inspektion af sådan hardware og software samt kabling, som ikke tidligere har været omfattet af aftalen om service og vedligeholdelse.

3.7 Samtlige moduler i en enhed samt alle enheder af samme type skal være omfattet af aftalen om service og vedligeholdelse. Dette gælder både for hardware og software.

3.8 Eltel Networks har ret til at inspicere det hardware og software, der er omfattet af aftalen om service og vedligeholdelse, med henblik på at sikre at dette holdes i god operationel stand og således at det pågældende hardware og software overholder de aftalte specifikationer. Eltel Networks tilbyder herudover at kunden kan rekvirere ét årligt gratis besøg, hvori den generelle tilstand af det omfattede hardware og software gennemgås sammen med kunden.

3.9 Eltel Networks’ forpligtelser til at levere service og vedligeholdelse omfatter udelukkende forhold som opstår ved normal brug af den pågældende hardware eller software.

3.10 Eltel Networks skal have adgang til kundens lokaler og af kunden opbevarede reservedele og vedligeholdelsesudstyr efter nærmere aftale med kunden. Kunden skal opbevare disse på forsvarlig måde.

 3.11 Såfremt kunden har faste servicevinduer, som også gælder for ændringer som følge af fejlretninger, skal disse oplyses ved indgåelse af aftale om service og vedligeholdelse, ligesom det skal beskrives i aftalen om service og vedligeholdelse, hvornår servicevinduerne er placeret.

4. HARDWARE SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

4.1 Eltel Networks yder service og vedligeholdelse af hardware for at bringe eller holde det leverede i god stand, eller bringe det tilbage i god stand. En aftale om service og vedligeholdelse indebærer, at fejl ved det leverede afhjælpes af Eltel Networks eller anden af Eltel Networks udpeget reparatør. Afhjælpning kan foretages og afsluttes via Eltel Networks’ Service Center eller direkte på installationsadressen efter Eltel Networks’ valg. Afhjælpningen kan gennemføres ved udskiftning af det leverede eller dele heraf med udstyr/reservedele, som enten er nye eller brugte og som giver kunden tilsvarende funktion. Brugte dele skal fungere efter samme specifikationer som nye dele. Udskiftet udstyr/reservedele tilhører Eltel Networks.

4.2 Afhjælpningen gennemføres på en sådan måde, at det leverede bringes i en tilfredsstillende tilstand i forhold til udstyrets alder, tidligere anvendelse og øvrige tekniske standard.

5. SOFTWARE SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

5.1 For de programmer, hvor der i aftalen er specificeret service og vedligeholdelse, vil Eltel Networks forestå problemafgrænsning og problemdiagnose. Eltel Networks vil på vegne af kunden rapportere fejl til programleverandøren og være kundens kontaktpunkt til leverandøren. Svar på fejlrapportering kan være leverandørens meddelelse om a) hvordan fejlen rettes, b) begrænsninger i anvendelsen, eller c) hvordan fejlen omgås. Når Eltel Networks eller kunden modtager rettelser eller opdateringer fra leverandøren, vil Eltel Networks udføre rettelserne/opdateringer efter aftale med kunden.

5.2 Ved fejl i de af Eltel Networks foretagne kundetilpasninger vil Eltel Networks rette sådanne fejl samt eventuel tilhørende dokumentation.

5.3 Fejl i de af kunden foretagne kundetilpasninger er ikke omfattet af aftalen om service og vedligeholdelse. I forhold til sådanne kundetilpasninger yder Eltel Networks assistance i henhold til Eltel Networks’ til enhver tid gældende priser

6. RAPPORTERING AF FEJL

6.1 Kundens egen organisation har ansvaret for at problemafgrænse og diagnosticere fejl så præcist som muligt, herunder at klarlægge hvilke konsekvenser fejlen har samt i hvilke dele af hardwaren og softwaren fejlen er opstået.

6.2 Det har stor værdi for fejlafhjælpningen at kunden kan gøre rede for de forretningsmæssige påvirkninger af fejlen, idet det hjælper til at en bredere vifte af løsningsmuligheder tages i overvejelse, således at fokus bliver at få kundens forretningsgange til at fortsætte. Eltel Networks ønsker at sætte kundens forretning i fokus frem for ensidigt fokus på at lokalisere en tekniske defekter.

6.3 Derfor er det nødvendigt at Kunden fejlmelder til Eltel med følgende informationer:

·         Navn(e) og telefonnummer på kontaktperson(er)

·         Tidspunkt for hvornår fejlen er opstået

·         Information om eventuelle system-tilretninger/- ændringer foretaget umiddelbart før fejlen opstod.

·         Her tænkes primært på ændringer i LAN/WAN, men også andre systemer i Kundens it-miljø, som har relationer til Udstyret.

·         Fejlbeskrivelse med oplysning om symptomer og indvirkning på kundens forretningsgange

·         Oplysning om fejlens omfang

·         Serienummer for det fejlramte hardware (fremgår af Bilag A)

6.4 I det omfang, det er muligt, skal logfiler for de(t) fejlbehæftede hardware og software fremsendes.

6.5 Eltel Networks specificerer overfor kunden hvordan fejl skal rapporteres, herunder format og modtager.

6.6 Før fejlmelding skal kunden gennemføre de fejlfindingsprocedurer, som kunden måtte have fået udleveret, drage fornøden omsorg for beskyttelse af Programmer, data og andre værdier og i forbindelse med ombytning fjerne alle lagringsmedier, ændringer og tilslutninger. Kunden skal sikre uhindret adgang for Eltel Networks’ personale eller anden af Eltel Networks udpeget tekniker.

6.7 Ved afhjælpning af fejl skal kunden i fornødent omfang stille personale til rådighed med sagkundskab vedrø- rende alle enheder, der måtte være tilsluttet det leverede. Såfremt Eltel Networks anmoder derom, skal kunden stille hensigtsmæssig opbevaringsplads til rådighed for sådanne reservedele/vedligeholdelsesudstyr, som Eltel Networks benytter ved udførelse af service og vedligeholdelse.

7. OVERVÅGNING

7.1 Hvis Eltel Networks efter aftalen skal foretage overvågning, bliver det leveredes driftstilstand overvåget af Eltel Networks i det tidsrum, der er aftalt. Unormale forhold, der konstateres, bliver løbende registreret.

8. PRISER

8.1 Såfremt listeprisen for indkøb og/eller listeprisen på gentegnet service og vedligeholdelse for hardware eller software, der indkøbes som erstatning for andet/fejlramt hardware eller software overstiger listepr isen for det udgående hardware eller software:

·         forhøjes vederlaget for service og vedligeholdelse forholdsvis

·         betaler kunden prisdifference for indkøb mellem det oprindelige hardware og software og det hardware og software der er indkøbt som erstatning.

8.2 Såfremt listeprisen på gentegnet service og vedligeholdelse for hardware eller software, der indkøbes som erstatning for andet/fejlramt hardware eller software er lavere end listeprisen for det udgående hardware eller software:

·         reduceres vederlaget for service og vedligeholdelse forholdsvis.

8.3 Alle priser indeksreguleres reguleres hver den 1. januar efter Nettoprisindekset.

9. GENERELT

9.1 Det skal aftales eksplicit og skriftligt mellem parterne, såfremt en aftale om service og vedligeholdelse skal omfatte følgende:

·         Service og vedligeholdelse forårsaget af forkert brug, uegnet installationsmiljø, manglende vedligeholdelse eller manglende renholdelse,

·         Service og vedligeholdelse, som skyldes tilsidesættelse af installations- og betjeningsvejledning,

·         Service umuliggjort eller besværliggjort af ydre omstændigheder herunder hvor reservedele eller tekniske informationer ikke kan tilvejebringes fra producenten,

·         Service og vedligeholdelse, der skyldes forhold der ligger forud for indgåelse af aftale om service og vedligeholdelse,

·         Service og vedligeholdelse ud over det til enhver tid anbefalede og gældende vedligeholdelsesniveau for tilsvarende hardware eller software,

·         Udskiftning af forbrugsmaterialer, som for eksempel papir,

·         Tilbehør og tilslutningsudstyr,

·         Service og vedligeholdelse, der skyldes ikke godkendt flytning af hardware eller software,

·         Service på udstyr: pc’ere, netværksudstyr, kabler og andet,

·         Service på programmer: operativsystemer, databaser og andet

·         Forstyrrelser, der skyldes, at systemet er fejldimensioneret, fejlprogrammeret el. lign., samt forstyrrelser, som er rent midlertidige (f.eks. kapacitetsbrist i systemet) eller som kan henføres til forhold udenfor systemet (herunder f.eks. strømsvigt, nedbrud/forstyrrelser af transmissionsveje eller kredsløb), og

·         service foranlediget af samvirke med øvrigt udstyr, materialer, programmer og systemer, der ikke er godkendt af Eltel Networks eller ikke omfattet af service og vedligeholdelse. Hvis det viser sig, at service og vedligeholdelse er udført for ovennævnte forhold har Eltel Networks ret til at fakturere kunden for arbejde, materialer, kørselsudgifter og lignende omkostninger i henhold til Eltel Networks’ til enhver tid gældende pr iser. Hvis Eltel Networks forud for udførelse af service og vedligeholdelse vurderer, at årsagen til fejl skal søges i ovennævnte forhold eller at fejlafhjælpningen vanskeliggøres heraf, skal Eltel Networks tilstræbe at gøre kunden opmærksom herpå, inden fejlafhjælpning udføres.

9.2 Såfremt en fejl skyldes transmissionsforbindelser eller udstyr, som ikke er omfattet af aftalen om service og vedligeholdelse, herunder forstyrrelser i eller hidrørende fra de offentlige telenet, er kunden forpligtet til at betale vederlag til Eltel Networks i henhold til Eltel Networks’ til enhver tid gældende priser.

9.3 Hvis Eltel Networks’ service og vedligeholdelse hos kunden skyldes eller i øvrigt vanskeliggøres af:

·         tyveri, hærværk, lynnedslag, overspænding, brand, vandskade eller andre uheld eller ulykker,

·         indgreb i det leverede foretaget af andre end Eltel Networks eller en af Eltel Networks udpeget reparatør, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlagtig anvendelse af det leverede,

·         manglende iagttagelse af miljøkrav eller andre relevante forskrifter, og

·         øvrige forhold hos kunden, f.eks. manglende overholdelse af kundens forpligtelser,

har Eltel Networks ret til at fakturere kunden for arbejde, materialer, kørselsudgifter og lignende omkostninger i henhold til Eltel Networks’ til enhver tid gældende priser. Hvis Eltel Networks mener, at årsagen til fejl skal søges i ovennævnte forhold eller at fejlafhjælpningen vanskeliggøres heraf, skal Eltel Networks tilstræbe at gøre kunden opmærksom herpå, inden fejlafhjælpning udføres.

9.4 For uberettigede tilkald, faktureres for kørsel og medgået tid i henhold til Eltel Networks’ til enhver tid gældende priser.

9.5 Eltel Networks kan, når en ny udgave af udstyr eller et program, herunder embedded software, er til rådighed, indstille service og vedligeholdelse for nogle eller alle tidligere udgaver. Herudover kan Eltel Networks med kundens samtykke foretage ændringer af hardware eller software med henblik på at forbedre driftsegenskaberne.

9.6 Eltel Networks indestår ikke for resultaterne af service og vedligeholdelse der er baseret på leverancer fra tredjepartsleverandører eller for, at alle programfejl rettes. I forbindelse med fejl, der er opstået som følge af ændringer i det leverede, herunder at der er blevet installeret programmer eller programændringer, yder Eltel Networks assistance i henhold til Eltel Networks’ til enhver tid gældende priser.

10. MANGLER

10.1 Indsigelser mod eventuel mangelfuld ydelse af service og vedligeholdelse skal meddeles Eltel Networks senest 1 måned efter servicearbejdets udførsel.

11. BETALING

11.1 Det faste vederlag for service og vedligeholdelse opkræves forud. Øvrige beløb faktureres månedsvis bagud.

11.2 Beløb i aftalen om service og vedligeholdelse indeksreguleres i henhold til nettoprisindekset ved faktureringstidspunktet. De Serviceydelser som indeholder gentegnet service bliver desuden reguleret iht. forskellen mellem gældende dollarkurs og dollarkursen ved aftalens indgåelse.

11.3 Udvidelser af et system, indkøbt igennem Eltel, vil automatisk blive tilføjet til og serviceret under aftalen om service og vedligeholdelse med virkning fra fakturadato. Reguleringen som følger med tilføjelsen faktureres forud for tiden til næste faktura; herefter indregnes reguleringen i den samlede opkrævning for efterfølgende perioder. Hardware og software i udvidelsen vil blive kategoriseret med samme servicetidsrum og ydelser, som lignende hardware og software i aftalen om service og vedligeholdelse. Som kvittering for tilføjelsen fremsender Eltel Networks en opdateret fortegnelse over omfattet hardware og software.

12. VARIGHED

12.1 Aftalen om service og vedligeholdelse er gældende i en minimumsperiode, der aftales mellem Eltel Networks og kunden. Hvis intet andet er aftalt fastsættes minimumsperioden til 3 år. Efter udløbet af minimumsperioden og efterfølgende perioder forlænges aftalen om service og vedligeholdelse automatisk med en ny periode på 1 år indtil den skriftligt opsiges af en af parterne med et varsel på 3 måneder til udgangen af en periode. Serviceaftalen er uopsigelig i minimumsperioden.

12.2 Den fra producenten tilbudte service kan følge andre intervaller end kundens aftale om service og vedligeholdelse med Eltel Networks. Ved ophør af aftalen med Eltel Networks, vil Kunden blive faktureret merprisen for gentegnet service hos producenten, som løber udover aftalen med Eltel Networks. Eltel Networks tilbyder i muligt omfang på kundens anmodning og mod gebyr at overføre denne gentegnede service til kundens nye serviceleverandør. Gebyret udgør 1 timeløn for en projektleder iht. Eltel Networks’ gældende timepriser. Hertil kan komme yderligere betaling til producenten.

12.3 Hvis service og vedligeholdelse er en forudsætning for andre ydelser fra Eltel Networks, garantiforpligtelser eller lignende, kan aftalen om service og vedligeholdelse ikke opsiges selvstændigt.

12.4 Aftalen om service og vedligeholdelse kan ophæves helt eller delvist af Eltel Networks såfremt kunden foretager indgreb i det omfattede hardware eller software uden Eltel Networks’ forudgående skriftlige accept.